Tour dei Castelli – Romania – 2017

Bucarest - Mercatino con prodotti tipicicopy_Bucarest - Mercatino con prodotti tipiciBucarest - Castello di Dracula (Castello Bran) - GhigliottinaBucarest - Castello di Dracula (Castello Bran) - parco orrorBucarest - Castello di Bran - CannoneBucarest - Castello di Bran - Vista interno del castelloBucarest - Castello di Bran - stanza delle torturecopy_Bucarest - Castello di Bran - stanza delle tortureBucarest - Castello di Bran - attrezzi di torturaBucarest - Castello di Bran - Sedia delle tortureBucarest - Castello di Bran - Cannone difesa castelloBucarest - Castello di Dracula (Castello Bran) - fonte acqua santacopy_Bucarest - Castello di Bran - CannoneBucarest - Castello di Bran - Cortili interniBucarest - Castello di Bran - Viste interneBucarest - Castello di Bran - ArmiBucarest - Castello di Bran - Scudo casatacopy_Bucarest - Castello di Bran - Viste internecopy_1_Bucarest - Castello di Bran - Viste interneBucarest - Castello di Bran - AbitiBucarest - Castello di Bran - ScudoBucarest - Castello di Bran - Viste interne/cortileBucarest - Castello di Bran - Lanternacopy_Bucarest - Castello di Bran - Abiticopy_1_Bucarest - Castello di Bran - Abiticopy_Bucarest - Castello di Bran - Cortili internicopy_1_Bucarest - Castello di Bran - Cortili interniBucarest - Castello di Bran - Armaturecopy_Bucarest - Castello di Bran - Armaturecopy_2_Bucarest - Castello di Bran - Cortili interniBucarest - Castello di Bran - Vista dal castelloBucarest - Castello di Bran - Vestecopy_Bucarest - Castello di Bran - Vista dal castelloBucarest - Castello di Bran - Stanza della letturaBucarest - Castello di Bran - CoronaBucarest - Castello di Bran - Camera da lettocopy_Bucarest - Castello di Bran - Camera da lettoBucarest - Castello di Bran - Cucina e fornocopy_Bucarest - Castello di Bran - Cucina e fornocopy_1_Bucarest - Castello di Bran - Vista dal castelloBucarest - Castello di Bran - Studiocopy_2_Bucarest - Castello di Bran - Vista dal castellocopy_3_Bucarest - Castello di Bran - Cortili internicopy_Bucarest - Castello di Bran - StudioBucarest - Castello di Bran - QuadroBucarest - Castello di Bran - ScaleBucarest - Castello di Bran - Forno e/o riscaldamenticopy_4_Bucarest - Castello di Bran - Cortili internicopy_5_Bucarest - Castello di Bran - Cortili internicopy_1_Bucarest - Castello di Bran - StudioBucarest - Castello di Bran - Vista dalla torreBucarest - Castello di Bran - Camera da pranzoBucarest - Castello di Bran - Terrazzo torrecopy_6_Bucarest - Castello di Bran - Cortili internicopy_7_Bucarest - Castello di Bran - Cortili interniBucarest - Castello di Bran - Vista delle torricopy_2_Bucarest - Castello di Bran - Studiocopy_3_Bucarest - Castello di Bran - Studiocopy_Bucarest - Castello di Bran - Vista delle torricopy_8_Bucarest - Castello di Bran - Cortili internicopy_9_Bucarest - Castello di Bran - Cortili internicopy_3_Bucarest - Castello di Bran - Vista dal castellocopy_4_Bucarest - Castello di Bran - Studiocopy_5_Bucarest - Castello di Bran - Studiocopy_4_Bucarest - Castello di Bran - Vista dal castelloBucarest - Castello di Bran - Sala letturacopy_Bucarest - Castello di Bran - scaleBucarest - Castello di Bran - altarinocopy_6_Bucarest - Castello di Bran - studiocopy_1_Bucarest - Castello di Bran - scaleBucarest - Castello di Bran - Pozzo luceBucarest - Castello di Bran - caminoBucarest - Castello di Bran - telacopy_Bucarest - Castello di Bran - Sala letturacopy_1_Bucarest - Castello di Bran - Sala letturacopy_2_Bucarest - Castello di Bran - Sala letturacopy_3_Bucarest - Castello di Bran - Sala letturacopy_4_Bucarest - Castello di Bran - Sala letturacopy_5_Bucarest - Castello di Bran - Sala letturacopy_2_Bucarest - Castello di Bran - scalecopy_Bucarest - Castello di Bran - quadrocopy_6_Bucarest - Castello di Bran - sala letturaBucarest - Castello di Bran - Lampadariocopy_7_Bucarest - Castello di Bran - studiocopy_10_Bucarest - Castello di Bran - Cortili internicopy_11_Bucarest - Castello di Bran - Cortili internicopy_12_Bucarest - Castello di Bran - Cortili internicopy_13_Bucarest - Castello di Bran - Cortili internicopy_14_Bucarest - Castello di Bran - Cortili interniBucarest - Castello di Bran - BoscoBucarest - Castello di Bran - Vista del castello - LanternaBucarest - Castello di Bran - Vista del castellocopy_Bucarest - Castello di Bran - Vista del castellocopy_Bucarest - Castello di Bran - Boscocopy_15_Bucarest - Castello di Bran - Cortili interniBucarest - Castello di Bran - Porta d ingressocopy_Bucarest - Castello di Bran - CaminoBucarest - Castello di Bran - LettoBucarest - Castello di Bran - Porta di serviziocopy_8_Bucarest - Castello di Bran - studiocopy_16_Bucarest - Castello di Bran - Cortili interniBucarest - Castello di Bran - tavernaBucarest - Dimitrie Ghica Park - Parcul Dimitrie GhicaBucarest - Castello di Bran - Castellocopy_1_Bucarest - Castello di Bran - Vista del castellocopy_2_Bucarest - Castello di Bran - Vista del castellocopy_Bucarest - Castello di Bran - Castellocopy_Bucarest - Dimitrie Ghica Park - Parcul Dimitrie Ghicacopy_1_Bucarest - Dimitrie Ghica Park - Parcul Dimitrie GhicaBucarest - Castello di Bran - Parcocopy_3_Bucarest - Castello di Bran - Vista del castellocopy_1_Bucarest - Castello di Bran - Boscocopy_Bucarest - Castello di Bran - ParcoBucarest - in giro per Sinaiacopy_Bucarest - in giro per Sinaiacopy_4_Bucarest - Castello di Bran - Vista del castellocopy_2_Bucarest - Castello di Bran - BoscoBucarest - Castello di Bran - Ingresso castello - Crocecopy_5_Bucarest - Castello di Bran - Vista del castelloBucarest - Castello di Bran - Cittadinacopy_Bucarest - Castello di Bran - CittadinaBucarest - Castello di Bran - laghettoBucarest - Castello di Bran - Ingresso castellocopy_Bucarest - Castello di Bran - Ingresso castellocopy_Bucarest - Castello di Bran - laghettocopy_1_Bucarest - Castello di Bran - Parcocopy_1_Bucarest - Castello di Bran - Castellocopy_6_Bucarest - Castello di Bran - Vista del castellocopy_1_Bucarest - Castello di Bran - Ingresso castelloBucarest - Peleș Castle - Castelul Peleșcopy_Bucarest - Peleș Castle - Castelul Peleșcopy_2_Bucarest - Dimitrie Ghica Park - Parcul Dimitrie Ghicacopy_3_Bucarest - Dimitrie Ghica Park - Parcul Dimitrie Ghicacopy_1_Bucarest - Peleș Castle - Castelul Peleșcopy_2_Bucarest - Peleș Castle - Castelul Peleșcopy_3_Bucarest - Peleș Castle - Castelul Peleșcopy_4_Bucarest - Peleș Castle - Castelul Peleșcopy_4_Bucarest - Dimitrie Ghica Park - Parcul Dimitrie Ghicacopy_5_Bucarest - Dimitrie Ghica Park - Parcul Dimitrie Ghicacopy_5_Bucarest - Peleș Castle - Castelul Peleșcopy_6_Bucarest - Peleș Castle - Castelul Peleșcopy_7_Bucarest - Peleș Castle - Castelul Peleșcopy_8_Bucarest - Peleș Castle - Castelul Peleșcopy_6_Bucarest - Dimitrie Ghica Park - Parcul Dimitrie Ghicacopy_7_Bucarest - Dimitrie Ghica Park - Parcul Dimitrie GhicaBucarest - Mănăstirea Sinaiacopy_9_Bucarest - Peleș Castle - Castelul Peleșcopy_10_Bucarest - Peleș Castle - Castelul Peleșcopy_Bucarest - Mănăstirea Sinaiacopy_8_Bucarest - Dimitrie Ghica Park - Parcul Dimitrie Ghicacopy_9_Bucarest - Dimitrie Ghica Park - Parcul Dimitrie Ghicacopy_1_Bucarest - Mănăstirea Sinaiacopy_11_Bucarest - Peleș Castle - Castelul Peleșcopy_12_Bucarest - Peleș Castle - Castelul Peleșcopy_10_Bucarest - Dimitrie Ghica Park - Parcul Dimitrie Ghicacopy_11_Bucarest - Dimitrie Ghica Park - Parcul Dimitrie Ghicacopy_13_Bucarest - Peleș Castle - Castelul Peleșcopy_14_Bucarest - Peleș Castle - Castelul Peleșcopy_15_Bucarest - Peleș Castle - Castelul Peleșcopy_16_Bucarest - Peleș Castle - Castelul Peleșcopy_17_Bucarest - Peleș Castle - Castelul Peleșcopy_18_Bucarest - Peleș Castle - Castelul Peleșcopy_19_Bucarest - Peleș Castle - Castelul Peleșcopy_20_Bucarest - Peleș Castle - Castelul Peleșcopy_21_Bucarest - Peleș Castle - Castelul PeleșBucarest - Peleș Castle - Castelul Peleș - bandieraBucarest - Peleș Castle - Castelul Peleș - cortileBucarest - Peleș Castle - Castelul Peleș - parcocopy_22_Bucarest - Peleș Castle - Castelul Peleșcopy_23_Bucarest - Peleș Castle - Castelul Peleșcopy_24_Bucarest - Peleș Castle - Castelul Peleșcopy_25_Bucarest - Peleș Castle - Castelul Peleșcopy_26_Bucarest - Peleș Castle - Castelul Peleșcopy_27_Bucarest - Peleș Castle - Castelul Peleșcopy_28_Bucarest - Peleș Castle - Castelul Peleșcopy_29_Bucarest - Peleș Castle - Castelul Peleșcopy_Bucarest - Peleș Castle - Castelul Peleș - parcocopy_1_Bucarest - Peleș Castle - Castelul Peleș - parcocopy_Bucarest - Peleș Castle - Castelul Peleș - cortilecopy_1_Bucarest - Peleș Castle - Castelul Peleș - cortilecopy_2_Bucarest - Peleș Castle - Castelul Peleș - cortilecopy_2_Bucarest - Peleș Castle - Castelul Peleș - parcocopy_30_Bucarest - Peleș Castle - Castelul Peleșcopy_31_Bucarest - Peleș Castle - Castelul Peleșcopy_32_Bucarest - Peleș Castle - Castelul Peleșcopy_33_Bucarest - Peleș Castle - Castelul PeleșBucarest - Peleș Castle - Castelul Peleș - torricopy_3_Bucarest - Peleș Castle - Castelul Peleș - cortilecopy_4_Bucarest - Peleș Castle - Castelul Peleș - cortilecopy_Bucarest - Peleș Castle - Castelul Peleș - torricopy_34_Bucarest - Peleș Castle - Castelul Peleșcopy_35_Bucarest - Peleș Castle - Castelul Peleșcopy_36_Bucarest - Peleș Castle - Castelul Peleșcopy_37_Bucarest - Peleș Castle - Castelul Peleșcopy_1_Bucarest - Peleș Castle - Castelul Peleș - torricopy_3_Bucarest - Peleș Castle - Castelul Peleș - parcocopy_4_Bucarest - Peleș Castle - Castelul Peleș - parcocopy_5_Bucarest - Peleș Castle - Castelul Peleș - parcocopy_38_Bucarest - Peleș Castle - Castelul Peleșcopy_39_Bucarest - Peleș Castle - Castelul PeleșBucarest - chiesacopy_Bucarest - chiesaBucarest - Auto tipicaBucarest - Fibra!!!!copy_12_Bucarest - Dimitrie Ghica Park - Parcul Dimitrie Ghicacopy_13_Bucarest - Dimitrie Ghica Park - Parcul Dimitrie Ghicacopy_40_Bucarest - Peleș Castle - Castelul Peleșcopy_41_Bucarest - Peleș Castle - Castelul Peleșcopy_42_Bucarest - Peleș Castle - Castelul Peleșcopy_43_Bucarest - Peleș Castle - Castelul Peleșcopy_44_Bucarest - Peleș Castle - Castelul Peleșcopy_6_Bucarest - Peleș Castle - Castelul Peleș - parcocopy_7_Bucarest - Peleș Castle - Castelul Peleș - parcocopy_45_Bucarest - Peleș Castle - Castelul Peleșcopy_46_Bucarest - Peleș Castle - Castelul PeleșBucarest - Peleș Castle - Dimitrie Ghica Parkcopy_Bucarest - Peleș Castle - Dimitrie Ghica ParkBucarest - Peleș Castle - Castelul Peleș - cannonecopy_47_Bucarest - Peleș Castle - Castelul PeleșBucarest - Centrul Internațional de Conferințe Casinocopy_14_Bucarest - Dimitrie Ghica Park - Parcul Dimitrie Ghicacopy_48_Bucarest - Peleș Castle - Castelul Peleșcopy_49_Bucarest - Peleș Castle - Castelul Peleșcopy_15_Bucarest - Dimitrie Ghica Park - Parcul Dimitrie Ghica

Rispondi

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: